غلامرضا وحدانی

دسته: خاطرات کارکنان

پای صحبتهای آتش نشان آرام غلامرضا وحدانی

دو ماه خدمت بودم ،که در کانال فاضلاب بیهوش افتادم.

پای صحبتهای آتش نشان آرام، غلامرضا وحدانی نشستیم،تا از خاطرات خودش در آتش نشانی بگوید،کمی فکر کرد و آرام آرام شروع کرد به صحبت کردن!

غلامرضا می گوید تازه 2 ماه بود که به آتش نشانی آمده بودم ،که اعلام کردند 2 کارگر در کانال آب و فاضلاب جنب استادیوم تختی بجنورد دچار گاز گرفتگی شده اند.

به همراه آقایان رمضان علی آبادی ،قشلاقی و پور ستار در محل حادثه حاضر شدیم .آقای پورستار یکی از 3 کپسول اکسیژن موجود در سازمان را برداشت و روانه کانال شد. این راهم بگویم که آتش نشانی فقط و فقط 3 کپسول اکسیژن داشت که یکی از آنها را ما سر صحنه آورده بودیم.

آقای پور ستار موفق شد یکی از دو کارگر را که در سطح آب شناور بود را به بالا انتقال دهد اما در بین کار بندکهای ماسک پاره شد و مجبور به آمدن به بالا شد،من هم که تازه کار بودم تصمیم گرفتم بدون دستگاه تنفسی وارد کانال شوم و دومی را از داخل کانال خارج نمایم ،فقط این یادم می آید که طناب را به دور قفسه سینه کارگر بستم و دیگر بیهوش افتادم.

وقتی چشمانم را باز کردم توی آمبولانس اورژانس بودم که مرا به بیمارستان انتقال می دادند،در بیمارستان هم بعد از یک سری معاینات سر پایی مرخص شدم و به سازمان محل کارم برگشتم.

این ماموریت برایم درس بزرگی شد که بی گدار به آب نزنم و فکر کنم تا بتوانم درست تصمیم بگیرم،در غیر این صورت نمی توانم برای شهروندان حادثه دیده کاری انجام دهم.

و این را هم بگویم که هر دو ی آن کارگران،متاسفانه قبل از آمدن ما جان خود را از دست داده بودند.